Bugun...IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

facebook-paylas
Güncelleme: 17-01-2019 09:02:44 Tarih: 17-01-2019 08:52

IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Iğdır Valiliğinden Sivil İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre;
MADDE 1- Bu emir, gelişen teknoloji ile birlikte, sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, küresel ölçekte bir tehdit haline gelen terörizme karşı önemli roller üstlenmekle birlikte, son zamanlarda terör örgütlerince keşif, gözetleme ve saldırı amaçlı kullanılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali, casusluk ve kaza ihtimallerine binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesini sağlamak, Iğdır ili hava sahasındaki İHA'ların askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapılmasının, fotoğraf ve video çekmelerinin ve genel anlamda amacı dışında kullanılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM: MADDE 2- Bu emir; Iğdır ili sınırları içerisinde işletilen veya kullanılan İHA'ları satan, satın alan, temin eden ve bu araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 3- Bu emir;
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddelerine,
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336 ve 337. maddelerine,
c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 93. maddesine,
d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21. maddesine,
e) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine,
f) 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine,
g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına (SHT-İHA)
h) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli 13030 sayılı yazısına istinaden hazırlanmıştır.
GENEL ESASLAR:
MADDE 4- a) Resmi/milli bayramlar ve anma günleri gibi devlet büyüklerinin katıldıkları programlar, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile mahalli seçimlere yönelik propaganda yapılan meydan ve alanlarda; kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan İHA' lar haricinde hiçbir insansız hava aracının bu alanlar ile güzergâhlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi, bu alanlara ve yerlere 3000 metre menzile ve 1000 metre irtifaya kadar olan mesafede bu tür hava araçlarını tespit ve etkisiz hale getirebilecek dronesavar, jammer v.b. sistemlerin etkin olarak kullanılması, ayrıca riskli olduğu değerlendirilen alanlarda file / ağ gibi fiziksel materyallerle perdeleme benzeri önlemlerin alınması,
b) Bahse konu talimat (SHT-İHA) ile yasaklanan yerler ile başta sınır bölgelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgeleri ile yurt içindeki diğer üs bölgeleri olmak üzere; stratejik ve ekonomik öneme haiz noktalara, güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına, AVM' lere, havalimanlarına, otogarlara, açık hava etkinlikleri gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlere, örgütün hedefindeki kişi veya kurumlara yönelik eylem amaçlı keşif, gözetleme ve saldırı faaliyetlerinde bulunulabileceği hususu göz önünde bulundurularak riskli olduğu değerlendirilen yer ve alanlarda; İHA uçurulmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 -c, 32-ç maddeleri gereğince yasaklandığı, yasağa aykırı olarak yapılan uçuşların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması, bu kararlara uymayan İHA kullanıcıları ve işleticileri için 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 144 üncü maddesine göre işlem yapılması,
c) İHA işleticisi ve pilotu, İHA'nın terör saldırılarında veya kamunun güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir yasa dışı eylemde kullanılmasını önlemek amacıyla İHA sisteminin ve aracının dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamakla ve bahse konu talimatın EK-2'sinde belirtilen güvenlik taahhütnamesindeki tedbirleri almakla yükümlü olduğundan; kolluk tarafından bu hususlardaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi, denetimlerde tespit edilen aksaklıkların gereği yapılmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,
d) Bahse konu talimatta belirtilen meskûn mahal ve kalabalık bölgelerde yapılacak her türlü İHA uçuş İzin taleplerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verilecek görüşlerde ilgili valiliklerce görüş verilmeden önce konunun hassasiyetle değerlendirilmesi, uçuş izni verilmesini müteakip uçuşu gerçekleştirecek kişi veya kişilerce bölgenin Kolluk Birimlerine uçuş saatinden en geç 24 saat öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunulmasının sağlanması,
e) Özellikle teröristle mücadele harekâtının yoğunlukla sürdürüldüğü il ve ilçelerde hobi malzemesi satan şahısların / firmaların İHA yedek parçaları açısından denetlenmesi hususunda gereken tedbirlerin alınması,
f) El yapımı hava aracı malzemelerinin (Servo, Uçak Gövdesi, Oto Pilot, Batarya) gümrüklerde girişlerinin denetlenmesinin sağlanması,
g) Personelin bu hususlardaki eğitim seviyesinin icra edilecek tatbikatlarla pekiştirilmesi, düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde; İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), İHA'lar marifeti ile yapılacak saldırılar ve bu saldırılara karşı alınacak önlemlere ilişkin konulara da yer verilerek kolluk personelinde konuyla ilgili farkındalık oluşturulması,
h) Ticaret İl Müdürlüğünce piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılacak denetimler ile tüketici hakları kapsamında yapılacak denetimler sırasında insan sağlığına uygun olmayan, menşei belgesi, garanti belgesi, kullanma kılavuzu olmayan İHA'larla (DRONE) ilgili ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince işlem yapılacaktır.
i) Merkez ve belde belediyeleri ile ilçe belediyeleri ve ilçelere bağlı belde belediyeleri bu emirde belirtilen hususlara aykırı bir durum tespit etmeleri halinde kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapacaklardır.
j) Kamu kurum ve kuruluşları Talimat ve bu emirle alınmış yasaklama kararlarına uymadıkları tespit edilen uçuş operasyonlarını kolluk kuvvetlerine ihbar edeceklerdir.
k) Valilik tarafından bu emirle alınan yasaklama kararları ve bu emre ek olarak alınabilecek yasaklama kararları valilik web sitesinden duyurulacaktır. Bununla birlikte kaymakamlık tarafından verilen kararlar da kaymakamlığın web sitesi ile beraber valilik web sitesinden de duyurulacaktır.
CEZAÎ HÜKÜMLER:
MADDE 5- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11' inci maddesi;
A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. 
Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.
C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
 (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Hükmü amirdir.
Bu nedenle her türlü İHA'nın, yasaklanan mahallerde veya Genel Müdürlükten gerekli izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıslar tarafından yapılacak ihbar, şikâyet üzerine veya kolluk kuvvetlerince tespit edilmesi halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili kolluk kuvvetlerince meri mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacaktır. Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesindeki “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. 
Ayrıca, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.
YÜRÜRLÜK: MADDE 6- Bu emir Iğdır Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME: MADDE 7- Bu emir hükümlerini Iğdır Valisi yürütür” 


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 26 4 4 77 27 82 +50
2 Fenerbahçe 34 24 5 5 84 39 77 +45
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 34 19 6 9 72 41 66 +31
5 Başakşehir FK 34 16 10 8 48 34 56 +14
6 Trabzonspor 34 16 12 6 58 50 54 +8
7 Konyaspor 34 12 9 13 45 37 49 +8
8 Kayserispor 34 15 15 4 54 59 49 -5
9 Fatih Karagümrük 34 12 11 11 71 62 47 +9
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 43 53 43 -10
11 Alanyaspor 35 11 16 8 53 65 41 -12
12 Sivasspor 35 11 17 7 45 53 40 -8
13 MKE Ankaragücü 34 11 17 6 41 51 39 -10
14 Antalyaspor 34 10 16 8 43 53 38 -10
15 İstanbulspor 34 10 19 5 40 63 35 -23
16 Giresunspor 34 8 16 10 39 60 34 -21
17 Ümraniyespor 34 7 18 9 47 59 30 -12
18 Gaziantep FK 34 6 21 7 31 66 25 -35
19 Hatayspor 34 6 23 5 19 77 23 -58
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/06/2023 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 03/06/2023 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 03/06/2023 Kayserispor vs MKE Ankaragücü
 03/06/2023 Trabzonspor vs Alanyaspor
 03/06/2023 Ümraniyespor vs Giresunspor
 04/06/2023 Galatasaray vs Fenerbahçe
 06/06/2023 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 06/06/2023 Sivasspor vs Kayserispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
resmi ilanlar
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI