Bugun...IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

facebook-paylas
Güncelleme: 17-01-2019 09:02:44 Tarih: 17-01-2019 08:52

IĞDIR VALİLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Iğdır Valiliğinden Sivil İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre;
MADDE 1- Bu emir, gelişen teknoloji ile birlikte, sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, küresel ölçekte bir tehdit haline gelen terörizme karşı önemli roller üstlenmekle birlikte, son zamanlarda terör örgütlerince keşif, gözetleme ve saldırı amaçlı kullanılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali, casusluk ve kaza ihtimallerine binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesini sağlamak, Iğdır ili hava sahasındaki İHA'ların askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapılmasının, fotoğraf ve video çekmelerinin ve genel anlamda amacı dışında kullanılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM: MADDE 2- Bu emir; Iğdır ili sınırları içerisinde işletilen veya kullanılan İHA'ları satan, satın alan, temin eden ve bu araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 3- Bu emir;
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddelerine,
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336 ve 337. maddelerine,
c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 93. maddesine,
d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21. maddesine,
e) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine,
f) 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine,
g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına (SHT-İHA)
h) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli 13030 sayılı yazısına istinaden hazırlanmıştır.
GENEL ESASLAR:
MADDE 4- a) Resmi/milli bayramlar ve anma günleri gibi devlet büyüklerinin katıldıkları programlar, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile mahalli seçimlere yönelik propaganda yapılan meydan ve alanlarda; kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan İHA' lar haricinde hiçbir insansız hava aracının bu alanlar ile güzergâhlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi, bu alanlara ve yerlere 3000 metre menzile ve 1000 metre irtifaya kadar olan mesafede bu tür hava araçlarını tespit ve etkisiz hale getirebilecek dronesavar, jammer v.b. sistemlerin etkin olarak kullanılması, ayrıca riskli olduğu değerlendirilen alanlarda file / ağ gibi fiziksel materyallerle perdeleme benzeri önlemlerin alınması,
b) Bahse konu talimat (SHT-İHA) ile yasaklanan yerler ile başta sınır bölgelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgeleri ile yurt içindeki diğer üs bölgeleri olmak üzere; stratejik ve ekonomik öneme haiz noktalara, güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına, AVM' lere, havalimanlarına, otogarlara, açık hava etkinlikleri gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlere, örgütün hedefindeki kişi veya kurumlara yönelik eylem amaçlı keşif, gözetleme ve saldırı faaliyetlerinde bulunulabileceği hususu göz önünde bulundurularak riskli olduğu değerlendirilen yer ve alanlarda; İHA uçurulmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 -c, 32-ç maddeleri gereğince yasaklandığı, yasağa aykırı olarak yapılan uçuşların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması, bu kararlara uymayan İHA kullanıcıları ve işleticileri için 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 144 üncü maddesine göre işlem yapılması,
c) İHA işleticisi ve pilotu, İHA'nın terör saldırılarında veya kamunun güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir yasa dışı eylemde kullanılmasını önlemek amacıyla İHA sisteminin ve aracının dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamakla ve bahse konu talimatın EK-2'sinde belirtilen güvenlik taahhütnamesindeki tedbirleri almakla yükümlü olduğundan; kolluk tarafından bu hususlardaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi, denetimlerde tespit edilen aksaklıkların gereği yapılmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,
d) Bahse konu talimatta belirtilen meskûn mahal ve kalabalık bölgelerde yapılacak her türlü İHA uçuş İzin taleplerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verilecek görüşlerde ilgili valiliklerce görüş verilmeden önce konunun hassasiyetle değerlendirilmesi, uçuş izni verilmesini müteakip uçuşu gerçekleştirecek kişi veya kişilerce bölgenin Kolluk Birimlerine uçuş saatinden en geç 24 saat öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunulmasının sağlanması,
e) Özellikle teröristle mücadele harekâtının yoğunlukla sürdürüldüğü il ve ilçelerde hobi malzemesi satan şahısların / firmaların İHA yedek parçaları açısından denetlenmesi hususunda gereken tedbirlerin alınması,
f) El yapımı hava aracı malzemelerinin (Servo, Uçak Gövdesi, Oto Pilot, Batarya) gümrüklerde girişlerinin denetlenmesinin sağlanması,
g) Personelin bu hususlardaki eğitim seviyesinin icra edilecek tatbikatlarla pekiştirilmesi, düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde; İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), İHA'lar marifeti ile yapılacak saldırılar ve bu saldırılara karşı alınacak önlemlere ilişkin konulara da yer verilerek kolluk personelinde konuyla ilgili farkındalık oluşturulması,
h) Ticaret İl Müdürlüğünce piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılacak denetimler ile tüketici hakları kapsamında yapılacak denetimler sırasında insan sağlığına uygun olmayan, menşei belgesi, garanti belgesi, kullanma kılavuzu olmayan İHA'larla (DRONE) ilgili ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince işlem yapılacaktır.
i) Merkez ve belde belediyeleri ile ilçe belediyeleri ve ilçelere bağlı belde belediyeleri bu emirde belirtilen hususlara aykırı bir durum tespit etmeleri halinde kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapacaklardır.
j) Kamu kurum ve kuruluşları Talimat ve bu emirle alınmış yasaklama kararlarına uymadıkları tespit edilen uçuş operasyonlarını kolluk kuvvetlerine ihbar edeceklerdir.
k) Valilik tarafından bu emirle alınan yasaklama kararları ve bu emre ek olarak alınabilecek yasaklama kararları valilik web sitesinden duyurulacaktır. Bununla birlikte kaymakamlık tarafından verilen kararlar da kaymakamlığın web sitesi ile beraber valilik web sitesinden de duyurulacaktır.
CEZAÎ HÜKÜMLER:
MADDE 5- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11' inci maddesi;
A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. 
Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.
C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
 (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Hükmü amirdir.
Bu nedenle her türlü İHA'nın, yasaklanan mahallerde veya Genel Müdürlükten gerekli izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıslar tarafından yapılacak ihbar, şikâyet üzerine veya kolluk kuvvetlerince tespit edilmesi halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili kolluk kuvvetlerince meri mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacaktır. Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesindeki “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. 
Ayrıca, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.
YÜRÜRLÜK: MADDE 6- Bu emir Iğdır Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME: MADDE 7- Bu emir hükümlerini Iğdır Valisi yürütür” 


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER IĞDIR Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 31 27 1 3 69 20 84 +49
2 Fenerbahçe 31 26 1 4 83 27 82 +56
3 Trabzonspor 31 16 11 4 54 41 52 +13
4 Beşiktaş 31 14 12 5 41 37 47 +4
5 Kasımpaşa 31 13 11 7 55 55 46 0
6 Çaykur Rizespor 31 13 12 6 40 47 45 -7
7 Başakşehir FK 31 12 12 7 39 36 43 +3
8 Antalyaspor 31 10 9 12 36 34 42 +2
9 Alanyaspor 31 10 9 12 41 42 42 -1
10 Sivasspor 31 10 10 11 37 43 41 -6
11 Adana Demirspor 31 9 10 12 48 43 39 +5
12 Samsunspor 31 10 14 7 35 41 37 -6
13 Kayserispor 31 10 12 9 36 45 36 -9
14 MKE Ankaragücü 31 7 11 13 37 40 34 -3
15 Hatayspor 31 7 12 12 36 41 33 -5
16 Konyaspor 31 7 12 12 32 45 33 -13
17 Gaziantep FK 31 8 16 7 34 47 31 -13
18 Fatih Karagümrük 31 7 15 9 34 39 30 -5
19 Pendikspor 31 7 15 9 34 61 30 -27
20 İstanbulspor 31 3 21 7 22 59 13 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 29 22 6 1 68 25 67 +43
2 Göztepe 28 17 6 5 47 18 56 +29
3 Sakaryaspor 29 14 7 8 43 30 50 +13
4 Çorum FK 29 14 8 7 47 30 49 +17
5 Kocaelispor 29 14 8 7 43 34 49 +9
6 Bodrumspor 29 13 7 9 36 19 48 +17
7 Bandırmaspor 29 12 8 9 44 25 45 +19
8 Gençlerbirliği 29 11 7 11 34 28 44 +6
9 Boluspor 29 12 10 7 27 32 43 -5
10 Erzurumspor FK 28 11 7 10 28 22 40 +6
11 Ümraniyespor 29 9 13 7 33 41 34 -8
12 Şanlıurfaspor 29 8 12 9 26 30 33 -4
13 Keçiörengücü 29 8 12 9 25 35 33 -10
14 Manisa FK 29 7 11 11 34 35 32 -1
15 Adanaspor 29 9 16 4 23 41 31 -18
16 Tuzlaspor 28 7 14 7 27 44 28 -17
17 Altay 29 5 21 3 13 65 15 -52
18 Giresunspor 28 2 22 4 13 57 7 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 32 22 5 5 69 27 71 +42
2 Bucaspor 1928 32 20 3 9 50 19 69 +31
3 Van Spor FK 31 20 5 6 51 31 66 +20
4 1461 Trabzon FK 32 18 6 8 59 33 62 +26
5 Ankaraspor 32 15 6 11 40 26 56 +14
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 32 15 7 10 43 27 55 +16
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 32 13 13 6 40 32 45 +8
8 Karacabey Belediye Spor 32 11 10 11 33 30 44 +3
9 Ankara Demirspor 32 13 14 5 35 34 44 +1
10 Diyarbekir Spor 32 11 13 8 33 33 41 0
11 Kırklarelispor 33 10 13 10 26 35 40 -9
12 Altınordu 32 9 12 11 37 32 38 +5
13 Nazilli Belediyespor 33 11 14 8 37 50 38 -13
14 Serik Belediyespor 32 9 13 10 28 34 37 -6
15 Hes İlaç Afyonspor 32 8 13 11 18 34 35 -16
16 Zonguldak Kömürspor 32 8 16 8 31 52 29 -21
17 Kırşehir Futbol SK 33 5 21 7 29 65 22 -36
18 Bursaspor 32 5 19 8 23 54 20 -31
19 Adıyaman FK 32 3 23 6 21 55 15 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 25 20 1 4 60 13 64 +47
2 Aliağa Futbol A.Ş. 26 18 0 8 53 14 62 +39
3 52 Orduspor FK 26 13 7 6 36 25 45 +11
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 25 12 6 7 32 22 43 +10
5 İnegöl Kafkas GK 25 11 6 8 27 24 41 +3
6 Edirnespor 25 12 9 4 39 24 40 +15
7 Mardin 1969 Spor 25 11 10 4 35 30 37 +5
8 K.Çekmece Sinopspor 26 10 10 6 36 26 36 +10
9 Artvin Hopaspor 25 9 9 7 32 24 34 +8
10 Karabük İdmanyurdu Spor 25 9 12 4 22 38 31 -16
11 Talasgücü Belediyespor 25 8 14 3 26 39 27 -13
12 Kırıkkalegücü FK 25 7 13 5 24 31 26 -7
13 Gümüşhanespor 25 4 12 9 21 41 21 -20
14 Malatya Arguvanspor 25 2 19 4 12 46 10 -34
15 Tarsus İdman Yurdu 25 2 20 3 16 74 9 -58
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2024 Trabzonspor vs Sivasspor
 13/04/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 13/04/2024 MKE Ankaragücü vs Gaziantep FK
 13/04/2024 Adana Demirspor vs Kayserispor
 13/04/2024 Beşiktaş vs Samsunspor
 14/04/2024 Pendikspor vs Başakşehir FK
 14/04/2024 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 14/04/2024 Hatayspor vs İstanbulspor
 14/04/2024 Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe
 15/04/2024 Alanyaspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/04/2024 Giresunspor vs Tuzlaspor
 08/04/2024 Göztepe vs Erzurumspor FK
 12/04/2024 Manisa FK vs Eyüpspor
 13/04/2024 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 13/04/2024 Boluspor vs Ümraniyespor
 13/04/2024 Altay vs Çorum FK
 14/04/2024 Tuzlaspor vs Göztepe
 14/04/2024 Şanlıurfaspor vs Bandırmaspor
 14/04/2024 Kocaelispor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/04/2024 Esenler Erokspor vs Bursaspor
 13/04/2024 Karacabey Belediye Spor vs Ankaraspor
 13/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Nazilli Belediyespor
 14/04/2024 1461 Trabzon FK vs Bucaspor 1928
 14/04/2024 Diyarbekir Spor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 14/04/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Ankara Demirspor
 14/04/2024 Kırklarelispor vs Serik Belediyespor
 14/04/2024 Van Spor FK vs Altınordu
 14/04/2024 Zonguldak Kömürspor vs Adıyaman FK
 14/04/2024 Zonguldak Kömürspor - Adıyaman FK Adıyaman FK ligdeki son 17 maçında hiç kazanamadı  Zonguldak Kömürspor yenilmez
 14/04/2024 Van Spor FK - Altınordu Van Spor FK ligde evindeki son 7 maçını kazandı  Van Spor FK kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/04/2024 Artvin Hopaspor vs Karabük İdmanyurdu Spor
 14/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Kırıkkalegücü FK
 14/04/2024 Gümüşhanespor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 14/04/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Talasgücü Belediyespor
 14/04/2024 Malatya Arguvanspor vs İnegöl Kafkas GK
 14/04/2024 Mardin 1969 Spor vs Kepezspor FAŞ
 14/04/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Edirnespor
 14/04/2024 Artvin Hopaspor - Karabük İdmanyurdu Spor Karabük İdmanyurdu Spor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
 14/04/2024 Artvin Hopaspor - Karabük İdmanyurdu Spor Artvin Hopaspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
resmi ilanlar

web sitemizi nasıl bulduz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI